گروه صنعتی پمپ Shimge در سال 1984 در شهر داشی، شهر ونلینگ استان ججیانگ مرکز صنعت پمپ آبی چین در لیست شرکتهای متخصص در تولید و عملکرد پمپها و تجهیزات کنترل تاسیس گردید.